بازگشت
جستجو

سامسونگ

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2022

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز ثابت 3.8mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2022R

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز ثابت 3.8mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2082

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز متغیر 2.8-12mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-5083R

دوربین مدار بسته آنالوگ 1000TVLبالنز متغیر3-10mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCO-1020R

دوربین مدار بسته آنالوگ 520TVL با لنز ثابت 3.6mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCO-5083R

دوربین مدار بسته آنالوگ1000TVLبا لنز متغیر3 ~ 10mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2120

دوربین مدار بسته آنالوگ 600TVL با لنز3.9 ~ با 46mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2250H

دوربین مدار بسته آنالوگ600TVLبا لنز3.6 ~ 91mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2430H

دوربین مدار بسته آنالوگ600TVLبا لنز 3.2 ~ 138.5mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-3120

دوربین مدار بسته آنالوگ 600TVL بالنز3.6 ~ 44.3mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-3120VH

دوربین مدار بسته آنالوگ 600TVL بالنز3.6 ~ 44.3mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCV-2082R

دوربین مدار بسته آنالوگ 700TVLبا لنز متغیر 2.8-10mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner